Prosimy o pobranie, prawidłowe wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu szkoły...

 

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w rejonie szkoły.

 

Wniosek dziecka nie zamieszkałego w rejonie szkoły.

Do klasy pierwszej przyjmowani są z urzędu uczniowie zamieszkali w obwodzie gminy Konstantynów Łódzki.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami.

Liczbę miejsc w klasach pierwszych ustala Dyrektor Gimnazjum na podstawie arkusza organizacji zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę.

 

Kompletny dokument...

Zarządzenie Nr 4/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty dotyczące zasad rekrutacji ukazało się po przeprowadzonych zebraniach z rodzicami w macierzystych placówkach.

W związku z tym terminy podane na zebraniach uległy pewnej zmianie:

 

Więcej informacji...